Altertavle
Artikel
Hammerfest
Helsingør
Kolding
Kristiansand
Nagbøl
Nautrup
Sommersted
Skanderup
 
1. gren
1. Peter Christian Buck, f. 1723, Helsingør, Frederiksborg, Danmark, d. 23. januar 1784, Kristiansand, Norge, g. 16. august 1749, Massø, Anna Marie Elisabeth Evensdatter Kraft. Se 2. gren. Peter var kancelliråd. Kjøpmann av handelsmonopolet i Finmarken, senere tollkontrolør, måler og vraker i Christiansand. Han hadde eiendom i Christiansand, gården Nedre Kjos i Oddernes, eiendom i Hammerfest, rensdyr og skipsparter. Boet ble oppgjort med 6737 rdl. netto. Han var bare 18 år gammel, da han på anbefaling fra sin onkel (morbror) Løxtrup kom fra Danmark til Hammerfest som handelsfaktor i 1740. To år senere ble han konstituert som kjøpmann, og senere "overkjøpmann". Han hadde andel i villreinjakten på Kvaløy, og han satte ut hvitrev og hare på Kvaløy og Håja. Han eksporterte en flokk reinsdyr til Island. For dette fikk han kongens medalje. I 1777 søkte han om å få kjøpe hele Kvaløya, men fikk avslag. I 1779 ble han utnevnt til tollkontrollør og kanselliråd i Kristiansand. Peter har skrevet en del vitenskapelige artikler, som er å finne i Vitenskapsmuseet i Trondheim. Han etterlot seg en betydelig formue, blandt annet 2/3 av gården Tjos, sydvest for Kristiansand.

Altertavlen i Hammerfest kirke.
Gave fra Peter Christian Buck

Kilder:
Ytreberg, N. A. 1942: Handelssteder i Finnmark: historie, handelsliv, reise og fest.
Peter Buck p.buch@mail.dk
Jo Rune Ugulen
Bjarne Logstein bjalog@online.no
Slegten Buck´s Stamtavle
2. Hans Marcussen Buck, f. 1693, d. omk. 1730, g. Dorothea Sophie Løgstrup, se 3. gren. Hans var cand. theol., klokker, overgraver og bedemand 'med inntekter som et middel sognekall' ved St. Mariæ tyske kirke i Helsingør. Beskrevet i Personalhistorisk tidsskrift 1880, i hefte 3 på omslaget.

PHT omslaget
Artikel om Hans Buck i PHT

Kilder:
Peter Buck p.buch@mail.dk
Bjarne Logstein bjalog@online.no
Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie 1882: Personalhistorisk Tidsskrift 3. bind på omslaget.
3. Marcus Hanssen Buck, d. før 1686, g. Dorthea Pedersdatter.  Marcus var prest i Nautrup [Salling Provsti, Viborg Stift], nævnt 1683.
Kilder:
Peter Buck p.buch@mail.dk
Bjarne Logstein bjalog@online.no
4. Hans Jacobsen Buch, f. 1616.  Prest i Sommersted [Vojens-Christiansfeld Provsti, Haderslev Stift], Jylland.
Kilder:
Peter Buck p.buch@mail.dk
Bjarne Logstein bjalog@online.no
5. Jacob Jensen Buch, d. 1688, Nagbøl Præstegård, Skanderup, g. Kirsten Trulsdatter Nissen, se 4. gren.  Jacob var Sognepræst i  Skanderup Sogn, [Malt Provsti, Ribe Stift,] i 40 år, 1614-54.
Kilder:
Ruth Buhl: Jep Nielsen Buch's efterslægt i 8 generationer
John Helt Green: Anetavle for Mads Knudsen Buch
Peter Buck p.buch@mail.dk
Bjarne Logstein bjalog@online.no
6. Jens Knutsen Buch, f. omk. 1565, Nagbøl Præstegård, Nagbøl, Skanderup, d. omk. 1614, Nagbøl Præstegård, Nagbøl, Skanderup. En kilde angiver hans kone som Else S, d. Nagbøl Præstegård, Nagbøl, Skanderup, en anden kilde som N. N. Hansdatter Kneus, f. 1565, se 5. gren. Jens kan have været gift to gange, men hvilken en er mor til Jacob er uvist, så bægge linier bliver søgt.  Jens var rektor i Colding og præst i Skanderup 1600-14.
Kilder:
Ruth Buhl: Jep Nielsen Buch's efterslægt i 8 generationer
John Helt Green: Anetavle for Mads Knudsen Buch
Peter Buck p.buch@mail.dk
Bjarne Logstein bjalog@online.no
7. Knud Mogensen Buch, f. 1536, d. 29. august 1600, Nagbøl Præstegård, Nagbøl, Skanderup, Ribe, Danmark, g. Else A., præstekone i Skanderup, d. Nagbøl Præstegård, Nagbøl, Skanderup.  Knud var Præst i Skanderup 1553-1600. Han var jubellærer i Ribe amt og stift.
Kilder:
Hvem forsker hvad 1999
Ruth Buhl: Jep Nielsen Buch's efterslægt i 8 generationer
John Helt Green: Anetavle for Mads Knudsen Buch
Peter Buck p.buch@mail.dk
Bjarne Logstein bjalog@online.no
8. Mogens Knudsen Buch, f. omk. 1495. Bonde i Danmark, antageligt i Skanderup.
To teorier er om hans forældre:
  1. Den ene siger at han var en af fire sønner til en hertug i Holstein, at de blev uenige om arven og at Mogens drog til Danmark. Yderligere information om den hertug findes ikke, ednu.
  2. Den anden teori sigar han søn af Knud Jepsen Buch, gdr. Nagbølgård.
Den anden teori bliver fulgt her, da der ikke findes information om den tyske hertug, men begge teorier holdes åbne indtil videre.
Kilder:
Ruth Buhl: Jep Nielsen Buch's efterslægt i 8 generationer
John Helt Green: Anetavle for Mads Knudsen Buch
Peter Buck p.buch@mail.dk
Bjarne Logstein bjalog@online.no
9. Knud Jepsen Buch, f. omk. 1450, Nagbølgård, Skanderup, d. efter 1521, Nagbølgård, Skanderup, g. N.N. Mogensdatter, se 6. gren. Knud var gårdejer Nagbølgård i Nagbøl, Skanderup.
Kilder:
Ruth Buhl: Jep Nielsen Buch's efterslægt i 8 generationer
William Christensen: Danmarks middelalderlige Breve
O. Nielsen: Gamle jydske Tingsvidner
Samlinger til Jydsk Historie og Topografi, 4. række, IV bind
John Helt Green: Anetavle for Mads Knudsen Buch
Bjarne Logstein bjalog@online.no
Klareskov
Asger Olsen
10. Jep Nielsen Buch, f. omk. 1415, Nagbølgård, Skanderup, d. omk. 1500, Nagbølgård, Skanderup. Nogle opgiver hans kone som Mette Terkelsdatter, f. omk. 1420, Bølling, d. Nagbølgård, Skanderup, andre som N. N. Anchersdatter, f. omk. 1430. Jep kan have været gift to gange, men om den ene eller anden er mor til Knud er ikke til at vide, begge muligheder holdes åbne. Jep var selvejergårdmand, Nagbølgård, Nagbøl, Skanderup.
Kilder:
Ruth Buhl: Jep Nielsen Buch's efterslægt i 8 generationer
William Christensen: Danmarks middelalderlige Breve
John Helt Green: Anetavle for Mads Knudsen Buch
Bjarne Logstein bjalog@online.no
Klareskov
Asger Olsen
11. Niels Buch, f. omk. 1390, Nagbøl, Skanderup, g. N. N. Tulisdatter, se 7. gren. Ejer af Nagbølgaard.
I 1387 nævnes en Peder Buck, som havde et latinsk brev (skøde) på godset Reffuinggelund erhvervet fra Elsze Olluffsdatter. (De ældste danske Archivregistraturer). 8/3 1388 sælger og skøder væbnerne Jens Buk og Niels Elevsen deres hustruers arvegods i Malt herred til Knud Lavesen. (Thelm Jexlev: Lokalarkiver til 1559, gejstlige arkiver). De kunne være mulige slægtninge.
Kilder:
De ældste danske Archivregistraturer Thelm Jexlev: Lokalarkiver til 1559, gejstlige arkiver
John Helt Green: Anetavle for Mads Knudsen Buch
Bjarne Logstein bjalog@online.no
Klareskov
Asger Olsen
1. gren
2. gren
3. gren
4. gren
5. gren
6. gren
7. gren
8. gren
9. gren
10. gren
11. gren
12. gren
13. gren
14. gren
15. gren
16. gren
17. gren
18. gren
19. gren
20. gren