Altertavle
Artikel
Hammerfest
Helsingør
Kolding
Kristiansand
Nagbøl
Nautrup
Sommersted
Skanderup
 
Artikel i Personalhistorisk Tidsskrift
I Personalhistorisk tidsskrift, hefte 3., 1882, på omslaget, findes en forespørgsel og svar angående en far til Peter Christian Buck:

Hr. Kjøbmand Fr. Bing Buck i Throndhjem ønsker Oplysning om den i Norge vidt udbredte Slægt Buck fra Helsingør. Spørgsmaalet drejer sig navnlig om de lidt fjernere Slægtled, idet det ikke har kunnet klares, Faderen til Spørgerens Oldefader Peter Chr. Buck (døbt 1723 16/11 i Helsingør, d. 1784 23/01 som Cancelliraad og Toldkontrollør i Christianssand) var enten Søren Poulsen Buck eller rimeligere Hans Markussen Buck, begge Klokkere i forrige Aarhundredes første Halvdel ved Marie Kirken i Helsingør.

Ligeledes ønskedes Oplysning om Efterslægt af den yngste Datter af ovennævnte P. C. Buck, Anna Marie Elisabeth Kraft Buck (f. c. 1768, flyttede ned til Danmark med Præsten Michael Rosing), i hendes Ægteskab med Major Poppe.

Da Spørgeren selv har ladet Kirkebøgerne i Helsingør afsøge, uden at faae sine Tvivl løst turde Udsigterne være noget mørke, om vi end ad andre Veje maaske kunne fremdrage mindre Bidrag til Opklaring. Af de to ovenmeldte Bucker var Hans Markussen Klokker ved Marie Kirken 1727 20/1, da han ved Kongebrev forskaanedes for Indkvartering og borgerlig Tynge paa sin Ejendom der i Byen (Sjæll. Tegn.), og han var 1732 4/4 bleven afløst i denne Stilling af den nysnævnte Søren Poulsen Buck, der paa denne Dag fik sin Forgængers omtalte Benaadning fornyet (Sjæll. Tegn.) Samme S. P. Buck var efter Universitetes Matriklen f. 1693 30/8 i Ribe Stift (vel altsaa en Son af Poul Madsen, B. i Øsse, se Wiberg Præstehist. III 694) og blev theologisk Candidat med Non 1719 28/2, men skildres i den omtalte Kgl. Benaadning efter Stiftsamtmand Joh. Ludv. Holsteins Paategning paa Ansøgningen som hensiddende med Kone og mange smaa Børn i maadelig Tilstand. Konens Navn finde vi derefter i den trykte Fortegnelse over Medlemmerne af "den civile og adskillige Stænders Enkekasse" (S. 37), hvor han 1739 gjorde Indskud for sin Hustru Dorthea Sophia Lønstorph. Dersom vi istedenfor dette Lønstorph turde sætte Løgstoph, fik vi Navnet paa en ikke ubekjendt helsingørsk Slægt, men tillige det fulde Navn paa den anden Bucks, Hans Markussens Hustru. Hende kjende vi nemlig fra Sønnernes Markus (formodentlig den ældste Søn, siden han er opkaldt efter Farfaderen, f. 1713 13/7, Rektor paa Herlufsholm 1747-54, se Wad: Rektorerne paa Herlufsholm 208-10, Worms Lexicon, Giessing; Jubellærere II 1. 234, Tab. 2) og Hans Jakob (f. 1724 2/12, Præst i Ringkjøbing 1762-75, sml. Wiberg II 620-21) samt endelig fra hendes Mand Hans Markussen (der omtales hos Wiberg I 592, dog med megen Reservation og heller næppe ganske korrekt). Om end med nogen Betænkelighed fremsætte vi derfor som vor Mening, at Hans Markussen ved sin Død c. 1730 har efterladt baade Kald og Kone til Søren Poulsen, og at hin saaledes er Fader til den P. C. Buck, fra hvem denne lille Redegjørelse oprindelig udgik.

Angaaende samme Hans Markussens Herkomst kunne vi ligesaa lidt opgive noget Bestemt, men finde det rimeligt, at han kunde være en Søn af Markus Hansen Buck, der var Præst i Nautrup (Viborg Amt, Wiberg II 428) og Søn af Præsten Hans Buck i Sommersted (S. Jylland, Rhode: Haderslev Amts Beskrivelse 432) af den Skanderupske Præsteslægt Buck, hvis Genealogi i visse Grene kjendes ned til Nutiden.

Efter saaledes at have forøget de tvivlsomme Punkter med adskillige flere, opfordre vi Andre til at tage Sagen under Overvejelse og til at forsøge, om det ikke ogsaa her skulde lykkes at naae: Gjennem Tvivl til Klarhed.


Artiklen i fuld størrelse (594KB)
Kilde:
Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie 1882: Personalhistorisk Tidsskrift 3. bind på omslaget.
Kongebrev
Sjæll. Tegn.
Wiberg, S. V.: Præstehistorie, I 592, II 428, 620-21, III 694
Stiftsamtmand Joh. Ludv. Holstein: Kongelig Benaadning
Fortegnelse over Medlemmerne af den civile og adskillige Stænders Enkekasse, s. 37
Wad, Gustav Ludvig: Meddelelser om Rektorerne paa Herlufsholm, fra Skolens Stiftelse 1565 til 1878, s.208-10
Worms Lexicon
Giessing, Christopher: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, II 1. 234, Tab. 2
Rhode, Peder: Haderslev Amts Beskrivelse, s.432